TASFİYE EDİLEN

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

I-    TASFİYE SÜRECİNE İLİŞKİN GENEL NİTELİKTE SORULAR VE CEVAPLARI

 

1.1.Şirketin tasfiyesine neden karar verildi?

6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine intibak etmek üzere, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu’na başvuruda bulunan şirkete ilişkin, BDDK tarafından yapılan incelemeler neticesinde Şirket’in ilgili mevzuat koşullarını sağlayamadığının belirlenmesi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 01.07.2021 tarihinde tasfiye kararı verilmiştir.

 

1.2.Tasfiye işlemleri kim tarafından yürütülecek?

Bilindiği üzere 28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7333 sayılı Kanun ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (6361 sayılı Kanun) 50/A maddesinin 2’nci fıkrasında değişikliğe gidilerek Tasfiye Komisyonunun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen Şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (Fon Kurulu) tarafından görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir. Taleplerinizi doğrudan ilgili şirketin tasfiye komisyonuna yönlendirebilirsiniz.

 

1.3.Tafiye süreci ile ilgili hangi kurumla irtibat sağlamalıyız?

Tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreçleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanan tasfiye komisyonu tarafından ilgili şirket nezdinde yürütülmekte ve Şirkete ait tüm belge/bilgi ve kayıtlar Şirket nezdinde muhafaza edilmektedir.

 

Sorularınız için TMSF’nin web sayfasındaki “https://www.tmsf.org.tr/Basin/List/ tasarruf-finansman-sirketlerinin-cagri-merkezlerine-iliskin-bilgilendirme” linkinde şirketlerin çağrı merkezi telefonları ve web sayfası adresleri yer almakta olup tasfiye komisyonları tarafından Şirketin iş ve işlemlerine ilişkin yapılacak duyuruları, Şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz. 

 

1.4.BDDK ve TMSF komisyon yetkilileri ile görüşebilir miyim?

Şirketin tasfiye işlemlerinde, Tasfiye Komisyonları görevli ve yetkili olup BDDK ve TMSF nezdinde Şirkete ait belge bulunmadığından, görüşme yapılamamaktadır.

 

Şirketin çağrı merkezine talebinizi iletebilir ve iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Tasfiye Komisyonu ve Şirket personeli tarafından, mevcut işlerin yoğunluğu ve aciliyeti nedeniyle bu aşamada müşteri ve diğer hak sahipleriyle görüşme yapılamamakla birlikte, Şirkette devam eden denetim ve tespit çalışmalarının tamamlanmasını müteakip görüşmeler başlatılacaktır. Tasfiye komisyonu tarafından Şirketin tasfiye iş ve işlemlerine ilişkin yapılacak duyuruları, Şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz. 

 

 

 

1.5.Şirkete karşı hem alacağı ve hem de borcu olanların (Takas/Mahsup) durumu ne olacak?

Şirkete karşı öne sürülen her türlü (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış, fakat ödeme gerçekleştirmiş olanlar da dahil olmak üzere) alacak talepleri, şirketin tasfiye edilme sürecinde elde edilecek mali kaynaklara ve alacakların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunundaki imtiyaz ve öncelik sıralamalarına (sıra cetveline) uygun şekilde belirleneceğinden, alacakların imtiyaz ve öncelik sıralamalarında (sıra cetvelinde) herhangi bir tahrifata yol açılmamasını teminen, takas/mahsup mümkün değildir.

 

Diğer bir deyişle, her bir borç ve alacak, 2004 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslara uygun şekilde tahsil edilecek ve ödenecektir.

 

1.6.  Yeni üye oldum 14 gün geçmedi. İptal ettirmek istiyorum nasıl iptal ettirebilirim?

14 gün süre ile kısıtlı Cayma Hakkı’nın kullanılmasına engel bir hukuki durum olmamakla birlikte, söz konusu hakkın kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türlü hak talebi şirketin tasfiye edilme sürecinde elde edilecek mali kaynaklara ve alacakların imtiyaz ve öncelik sıralamalarına (sıra cetveline) tabi olduğundan, ilerleyen süreçte planlanacak ve uygun şartların oluşması halinde ödemeler bizatihi Şirket tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen Şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (Fon Kurulu) tarafından görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir.

 

Tasfiye komisyonu tarafından Şirketin tasfiye iş ve işlemlerine ilişkin yapılacak duyuruları, Şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz. 

 

1.7.  Üyeliğimi iptal ettirsem ücret iadesi olacak mı? Organizasyon ücreti geri verilecek mi?

Mevcut sözleşmeler ve hukuki durum Tasfiye Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup söz konusu duruma ilişkin açıklamalar ilerleyen süreçte yapılacaktır.

 

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen Şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (Fon Kurulu) tarafından görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir.

 

Tasfiye komisyonu tarafından Şirketin tasfiye iş ve işlemlerine ilişkin yapılacak duyuruları, Şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz. 

 

1.8.  Üyeliğimiz farklı bir firmaya devir edilir mi?

Bu aşamada, ilgili sözleşmenizin başka bir firmaya devri mümkün değildir.

 

1.9.   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 21 şirket hakkında verilen tasfiye kararının iptali istemiyle bazı şirketlerin sahipleri tarafından Danıştay’da davalar açılmıştı. Davalarda son durum nedir? Şirketlerin tasfiyesi kaldırılarak, şirket yönetimlerinin sahiplerine iade edilmesi ihtimali var mıdır?

Resmi Gazetenin 2 Temmuz 2021 tarihli ve 31529  mükerrer nüshasında yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun  1 Temmuz 2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 21 şirketin tasfiyesine karar verilmiştir.

 

Tasfiye komisyonlarının tasfiye kararına itiraz konusunda bilgisi bulunmamaktadır.

 

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (Fon Kurulu) tarafından atanan tasfiye komisyonları tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir.

 

Tasfiye komisyonları tarafından şirketin tasfiye iş ve işlemlerine ilişkin yapılacak duyuruları, şirketlerin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz. 

 

 

1.10.   Tasfiye edilen şirketler satılacak mı, tamamen mi kapatılacak?

Resmi Gazetenin 2 Temmuz 2021 tarihli ve 31529  mükerrer nüshasında yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun  1 Temmuz 2021 tarihli ve 9647 sayılı kararı ile 21 şirketin tasfiyesine karar verilmiştir.

 

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (Fon Kurulu) tarafından görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir.

 

Tasfiye sürecinde, şirketin gerçek mali durumunun ortaya konulabilmesi için öncelikle malvarlığı araştırması yapılarak envanter sayımları ile mutabakatları gerçekleştirilecek, malvarlığının paraya çevrilmesi ve şirket alacaklarının tahsili işlemleri takip edilecektir. Aynı zamanda, şirket ile ilgili hukuki ihtilaflar takip edilerek sonuçlandırılacaktır. Nihai olarak ise, ortaya çıkan mali durum çerçevesinde ödemelerin gerçekleştirilmesi süreci başlatılacaktır. Bu kapsamda, şirketlerin satışı söz konusu değildir.

 

İlgili mevzuat çerçevesinde, bu süreçlerin tamamlanmasından sonra şirketin varlıklarının yükümlülüklerini karşılamadığının tespiti halinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu kararına istinaden tasfiye komisyonu mahkemeden, bu şirketlerin iflasını talep edebilecektir.

 

Tasfiye sürecinin işleyişine ve ilerleyişine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri, TMSF internet sitesi (https://www.tmsf.org.tr/) üzerinden ve ilgili şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

 

1.11.   Tasfiye edilen şirketlerden bazılarının intibak sürecinden kesin geçeceği iletiliyordu, neden geçemedi?

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun  “Tasarruf finansman şirketinin faaliyet izninin kaldırılması ve tasfiyesi” başlıklı 50/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

“Likidite düzeyinin sürdürülememesi veya sürdürülemeyeceğinin anlaşılması, likidite hesaplamasının güvenilir şekilde gerçekleştirilememesi veya kasıtlı olarak likiditenin yanlış hesaplanması veya 15 inci madde kapsamında Kurumca alınması istenen tedbirlerin verilen süre içerisinde alınmaması ya da bu tedbirler kısmen veya tamamen alınmış olmasına rağmen mali bünyenin güçlendirilmesine imkân bulunmadığının veya bu tedbirler alınmış olsa dahi mali bünyenin güçlendirilemeyeceğinin tespit edilmesi hâlinde Kurul, en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla şirketin faaliyet iznini kaldırmaya ve tasfiyesine karar vermeye yetkilidir. Bu madde kapsamında tasfiyesine karar verilen şirketlerde müşterilerin sözleşmelerde yer alan finansman kullanma hakları uygulanmaz. Tasfiye kararı Resmî Gazete’de yayımlanır. Yayım tarihi, ilgililer bakımından tebliğ tarihi olarak kabul edilir.”

 

hükmü kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna başvuruda bulunan söz konusu şirketlerin, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına göre varlıklarının yükümlülüklerini karşılayamayacağının tespit edilmesi ve bu durumunu, öngörülen süre içerisinde 6361 sayılı Kanun hükümlerine uygun hâle getirmeyeceğinin anlaşılması üzerine, bu şirketler hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tasfiye kararı verilmiştir.

 

1.12.   İntibak sürecinden geçemeyeceğini öngörebilen şirketler neden faaliyetlerine devam ederek müşteri mağduriyeti yarattı?

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bu bağlamda Kurumun;

· 12.03.2021 tarihli basın açıklamasında; hâlihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 07.04.2021 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğu ifade edilerek, Kuruma başvuruda bulunmayanlar hakkında “İzinsiz faaliyette bulunmak” suçundan işlem tesis edileceği,

 

 · 08.04.2021 tarihli basın açıklamasında ise; 6361 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek, söz konusu sürenin dolmasından önce Kuruma intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı

 

hususları Kurum tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.

 

Bu çerçevede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, intibak şartlarını sağlayamayan şirketlerin intibak taleplerinin reddine ve söz konusu şirketlerin, gideremedikleri sermaye yetersizliği ve intibak şartlarını sağlayamamaları, eski veya yeni müşteri ayrımı yapılmaksızın tüm müşteriler için giderek daha fazla mağduriyet yaratabileceğinden tasfiyelerine karar verilmiştir.

 

Devam eden tasfiye sürecinde, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm işlemler ilgisine göre tasfiye komisyonu ve TMSF tarafından ivedilikle yerine getirilecektir.

 

       1.13.Tasfiye komisyonunun çalışmalarını ne kadar sürede tamamlayacağı belli mi?                   Mağduriyetimizin giderilmesi için ne kadar bekleyeceğiz?

Tasfiyesine karar verilen ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesi uyarınca Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla 21 şirkette göreve başlayan tasfiye komisyonları tarafından, öncelikle şirketlerin mal varlığı değerlerinin ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerinin azaltılmasını teminen hazırlanan tasfiye eylem planları çerçevesinde, sürece ilişkin iş ve işlemler süratle devam etmekte olup çalışmaların tamamlanmasını müteakip, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecek ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır.

 

Şirketin borçları ve alacakları sıfırlanıncaya kadar Tasfiye Komisyonları, çalışmalarını sürdürecektir. Tafiye sürecinin mümkün olan kısa zamanda tamamlanması için planlamalar yapılmakla birlikte, bu sürecin ne kadar devam edeceği halihazırda öngörülememektedir.

 

Tasfiye sürecinin işleyişine ve ilerleyişine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri, TMSF internet sitesi (https://www.tmsf.org.tr/) üzerinden ve ilgili şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

 

 

II- TAHSİSAT YAPILMAMIŞ, TESLİMAT ALMAMIŞ (TASARRUF DÖNEMİNDEKİ) MÜŞTERİLERE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR

 

2.1.  Tasarruf birikimi ödemesi yapan (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış) müşterilere herhangi bir tahsisat yapılacak mıdır?

6361 sayılı Kanun’un 50/A maddesinde yer alan; “Bu madde kapsamında tasfiyesine karar verilen şirketlerde müşterilerin sözleşmelerde yer alan finansman kullanma hakları uygulanmaz.” hükmü gereğince, tasfiyenin başladığı 02.07.2021 tarihinden itibaren  müşterilere/tasarruf sahiplerine herhangi bir tahsisat/teslimat yapılmayacaktır.

 

2.2.  Tasarruf birikimi ödemesi yapan (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış) müşteriler sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemelerini yapmaya devam etmeli midir?

Tasarruf birikimi ödemesi yapan (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış) müşterilerin sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurulmuş olup, bu kişiler daha sonra Tasfiye Komisyonu tarafından yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağırılacaklardır.

 

2.3.  Ödemiş olduğum paraları alabilecek miyim, ne zaman alacağım, tamamını alabilecek miyim?

Şirkete tasarruf döneminde yapmış olduğunuz ödemelerden dolayı şirket nezdinde oluşan alacak hakkınız, şirketin tasfiye edilme sürecinde elde edilecek mali kaynaklara ve alacakların imtiyaz ve öncelik sıralamalarına (sıra cetveline) tabi olduğundan, ilerleyen süreçte planlanacak ve uygun şartların oluşması halinde ödemeler bizatihi şirkete atanan Tasfiye Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak tasfiye döneminin bu aşamasında, ödeme işlemleri ve sürecine ilişkin net bir öngörüde bulunmak mümkün bulunmamaktadır.

 

Tasfiye sürecinde, şirketin gerçek mali durumunun ortaya konulabilmesi için öncelikle malvarlığı araştırması yapılarak, envanter sayımları ile mutabakatları gerçekleştirilecek, malvarlığının paraya çevrilmesi ve şirket alacaklarının tahsili işlemleri takip edilecektir. Aynı zamanda, şirket ile ilgili hukuki ihtilaflar takip edilerek sonuçlandırılacaktır. Nihai olarak ise, ortaya çıkan mali durum çerçevesinde hak sahiplerinin ödemelerinin gerçekleştirilmesi süreci başlatılacaktır.

 

Sürecin işleyişine ve ilerleyişine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri, TMSF internet sitesi (https://www.tmsf.org.tr/) üzerinden ve ilgili şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

 

2.4. Şirkete ödemiş olduğumuz paraları, mali açıdan zarar görmeyecek şekilde (yasal faizi ile birlikte) alabilecek miyiz?

Şirkete tasarruf döneminde yapmış olduğunuz ödemelerden dolayı şirket nezdinde oluşan alacak hakkınız, şirketin tasfiye edilme sürecinde elde edilecek mali kaynaklara ve alacakların imtiyaz ve öncelik sıralamalarına (sıra cetveline) tabi olduğundan, ilerleyen süreçte planlanacak ve uygun şartların oluşması halinde ödemeler bizatihi şirkete atanan Tasfiye Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak tasfiye döneminin bu aşamasında, ödeme işlemleri ve sürecine ilişkin net bir öngörüde bulunmak mümkün bulunmamaktadır.

 

Tasfiye sürecinde, şirketin gerçek mali durumunun ortaya konulabilmesi için öncelikle malvarlığı araştırması yapılarak, envanter sayımları ile mutabakatları gerçekleştirilecek, malvarlığının paraya çevrilmesi ve şirket alacaklarının tahsili işlemleri takip edilecektir. Aynı zamanda, şirket ile ilgili hukuki ihtilaflar takip edilerek sonuçlandırılacaktır. Nihai olarak ise, ortaya çıkan mali durum çerçevesinde hak sahiplerinin ödemelerinin gerçekleştirilmesi süreci başlatılacaktır.

 

Sürecin işleyişine ve ilerleyişine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri, TMSF internet sitesi (https://www.tmsf.org.tr/) üzerinden ve ilgili şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

 

2.5. Tasfiye sürecinin hangi aşamada olduğunu öğrenebilir miyim?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla, 6361 sayılı Kanununun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında intibak planı yeterli görülmeyerek tasfiyesine karar verilen ve aynı Kanunun 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesi uyarınca Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonu oluşturulan 21 şirkette göreve başlayan tasfiye komisyonları tarafından hazırlanan tasfiye eylem planları çerçevesinde, şirketlerin mal varlığı değerlerinin ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerinin azaltılmasına öncelik verilerek gerekli iş ve işlemler süratle devam etmektedir.

 

Tasfiye sürecinde, şirketin gerçek mali durumunun ortaya konulabilmesi için öncelikle malvarlığı araştırması yapılarak, envanter sayımları ile mutabakatları gerçekleştirilecek, malvarlığının paraya çevrilmesi ve şirket alacaklarının tahsili işlemleri takip edilecektir. Aynı zamanda, şirket ile ilgili hukuki ihtilaflar takip edilerek sonuçlandırılacaktır. Nihai olarak ise, ortaya çıkan mali durum çerçevesinde hak sahiplerinin ödemelerinin gerçekleştirilmesi süreci başlatılacaktır.

 

 

Sürecin işleyişine ve ilerleyişine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri, TMSF internet sitesi (https://www.tmsf.org.tr/) üzerinden ve ilgili şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz. 

 

2.6. Tasarruf birikimi ödemesi yapanların (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış müşterilerin) senetleri geri verilecek mi veya teslimat yapılacak mı?

Tasfiyesine karar verilen ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesi uyarınca Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonu oluşturulan 21 şirkette göreve başlayan tasfiye komisyonları tarafından, öncelikle şirketlerin mal varlığı değerlerinin ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerinin azaltılmasını teminen hazırlanan tasfiye eylem planları çerçevesinde, sürece ilişkin iş ve işlemler süratle devam etmekte olup çalışmaların tamamlanmasını müteakip, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecek ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır.

 

Senet imzalamış ve şirkete teslim etmiş olmakla birlikte henüz teslimat yapılmayan müşterilere talep ve açıklamalarını yazılı olarak tasfiye komisyonuna (şirket merkezi adres gösterilerek) iletmeleri bildirilecek, gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılmasının akabinde senetlerin müşterilere iadeleri mümkün olabilecektir.

 

Sürecin işleyişine ve ilerleyişine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri, TMSF internet sitesi (https://www.tmsf.org.tr/) üzerinden ve ilgili şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

 

2.7.  Üyeliğimiz farklı bir firmaya devir edilebilir mi?

Bu aşamada, ilgili sözleşmenizin başka bir firmaya devri mümkün değildir.

 

2.8.  Haklarımı alabilmek için herhangi bir işlem yapmam gerekiyor mu?

Tasarruf birikimi ödemesi yapan (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış müşterilerin) sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurulmuş olup, bu kişiler daha sonra tasfiye komisyonu tarafından yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağırılacaklardır. Dolayısıyla, bu aşamada herhangi bir başvuruda bulunmanıza veya işlem yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

 

 

III-TAHSİSAT YAPILMIŞ, TESLİMAT ALMIŞ MÜŞTERİLERE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR

 

3.1.  Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşteriler sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemelerini yapmaya devam etmeli midir?

Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşterilerin taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece ilgili şirketlerin web sayfalarında yer alan banka hesap numaralarına ödemeye devam etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmenin temerrüt hükümleri gereği yasal takibe maruz kalabileceklerdir.

 

3.2.  Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşteriler sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemelerini nereye/nasıl yapmalıdır?

Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşteriler, sözleşmeden kaynaklanan taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece şirketlerin web adreslerinde belirtilen banka hesap numaralarına ödemeye devam etmelidirler.  

 

3.3.  Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşteriler tarafından sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemelerinin yapılmamasının herhangi bir yaptırımı bulunmakta mıdır?

Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşteriler sözleşmeden kaynaklanan taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak yerine getirmemeleri durumunda sözleşmenin temerrüt hükümleri kapsamında yasal takibe maruz kalabilirler.

 

3.4.  Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşteriler kalan borcunua peşin ödeyerek, teslim aldığı varlık üzerindeki ipotek/rehin/haciz kaldırabilir mi, senetlerini/çeklerini geri alabilir mi?

 

Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşterilerin sözleşmeden kaynaklanan taksitli borçlarının tamamını sözleşmeye uygun şekilde şirkete ödemeleri ve Tasfiye Komisyonu tarafından, ilgili şahsın şirkete başkaca herhangi bir borcunun kalmadığının tespit edilmesi durumunda, teslim aldığı varlık (gayrimenkul, araç) üzerindeki tüm rehin/ipotek/hacizler kaldırılarak, senetleri/çekleri iade edilebilecektir.

 

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen Şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (Fon Kurulu) tarafından görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir. Konuya ilişkin yazılı talebinizi şirketin tasfiye komisyonuna iletmeniz durumunda sizle iletişime geçilecektir.

 

IV-TEDARİKÇİ SORULARI

 

4.1.Alacağımızı tahsil edebilecek miyiz ve alacağımız ile ilgili kiminle görüşeceğiz?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 6361 sayılı Kanununun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında intibak planı yeterli görülmeyerek tasfiyesine karar verilen ve aynı Kanunun 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesi uyarınca Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonu oluşturulan 21 şirkette göreve başlayan tasfiye komisyonları tarafından hazırlanan tasfiye eylem planları çerçevesinde, öncelikle şirketlerin mal varlığı değerlerinin ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerinin azaltılmasını teminen yürütülen çalışmaların süratle tamamlanmasını müteakip, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecek ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır.

 

Tasfiye sürecinde, şirketin gerçek mali durumunun ortaya konulabilmesi için öncelikle malvarlığı araştırması yapılarak, envanter sayımları ve mutabakatları gerçekleştirilecek,  malvarlığının paraya çevrilmesi ve şirket alacaklarının tahsili işlemleri takip edilecektir. Aynı zamanda, şirket ile ilgili hukuki ihtilaflar takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır. Nihai olarak ise, ortaya çıkan mali durum çerçevesinde hak sahiplerinin ödemelerinin gerçekleştirilmesi süreci başlatılacaktır.        

 

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen Şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (Fon Kurulu) tarafından görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir. Taleplerinizi doğrudan ilgili şirketin tasfiye komisyonuna yönlendirebilirsiniz.

 

Sürecin işleyişine ve ilerleyişine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri, TMSF internet sitesi (https://www.tmsf.org.tr/) üzerinden ve ilgili şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

 

4.2.Şirket borçlarını ödeyebilecek mi?

Tasfiyesine karar verilen ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesi uyarınca Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonu oluşturulan 21 şirkette göreve başlayan tasfiye komisyonları tarafından, öncelikle şirketlerin mal varlığı değerlerinin ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerinin azaltılmasını teminen hazırlanan tasfiye eylem planları çerçevesinde, sürece ilişkin iş ve işlemler süratle devam etmekte olup çalışmaların tamamlanmasını müteakip, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecek ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır. Bu kapsamda, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde ve tasfiye masası mal varlığının elverdiği ölçüde borç ödemesi yapılabilecektir.

 

Sürecin işleyişine ve ilerleyişine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri, TMSF internet sitesi (https://www.tmsf.org.tr/) üzerinden ve ilgili şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

 

4.3.Şirketin kira borcu ile ilgili kiminle görüşeceğiz?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 6361 sayılı Kanununun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında intibak planı yeterli görülmeyerek tasfiyesine karar verilen ve aynı Kanunun 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesi uyarınca Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonu oluşturulan 21 şirkette göreve başlayan tasfiye komisyonları tarafından hazırlanan tasfiye eylem planları çerçevesinde, öncelikle şirketlerin mal varlığı değerlerinin ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerinin azaltılmasını teminen yürütülen çalışmaların süratle tamamlanmasını müteakip, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecek ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır. Bu kapsamda, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde ve tasfiye masası mal varlığının elverdiği ölçüde borç ödemesi yapılabilecektir.

 

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen Şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (Fon Kurulu) tarafından görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir.

Şirketin kira borcu ile ilgili taleplerinizi doğrudan ilgili şirketin tasfiye komisyonuna yönlendirebilirsiniz. 

 

Sürecin işleyişine ve ilerleyişine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri, TMSF internet sitesi (https://www.tmsf.org.tr/) üzerinden ve ilgili şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

 

V-PERSONEL SORULARI

 

5.1.Tasfiye edilen şirketlerde çalışan personelin, işçilik alacakları ödenecek mi?

Resmi Gazetenin 2 Temmuz 2021 tarihli ve 31529  mükerrer nüshasında yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun  1 Temmuz 2021 tarih 9647 sayılı tasfiye kararı verilmiştir. Bu tarihten önceki alacaklar tasfiye sürecinde masaya alacak olarak kaydedilecek ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde ve tasfiye masası mal varlığının elverdiği ölçüde ödeme yapılabilecektir.

 

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen Şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (Fon Kurulu) tarafından görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir.

 

Şirketle ilgili taleplerinizi doğrudan şirketin tasfiye komisyonuna yönlendirebilirsiniz. 

 

Sürecin işleyişine ve ilerleyişine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri, TMSF internet sitesi (https://www.tmsf.org.tr/) üzerinden ve ilgili şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

 

 

5.2. Tasfiye edilen şirketlerde çalışan personelin işçilik alacakları ne zaman ödenecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 6361 sayılı Kanununun geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında intibak planı yeterli görülmeyerek tasfiyesine karar verilen ve aynı Kanunun 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesi uyarınca Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonu oluşturulan 21 şirkette göreve başlayan tasfiye komisyonları tarafından hazırlanan tasfiye eylem planları çerçevesinde, öncelikle şirketlerin mal varlığı değerlerinin ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerinin azaltılmasını teminen yürütülen çalışmaların süratle tamamlanmasını müteakip, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecek ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır.

 

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen Şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (Fon Kurulu) tarafından görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir.

Şirketle ilgili taleplerinizi doğrudan şirketin tasfiye komisyonuna yönlendirebilirsiniz. 

 

Sürecin işleyişine ve ilerleyişine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri, TMSF internet sitesi (https://www.tmsf.org.tr/) üzerinden ve ilgili şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

 

5.3. Tasfiye edilen şirketlerde çalışan personelin işçilik alacakları geriye dönük olarak ödenecek mi?

Resmi Gazetenin 2 Temmuz 2021 tarihli ve 31529  mükerrer nüshasında yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun  1 Temmuz 2021 tarih 9647 sayılı tasfiye kararı verilmiştir. Bu tarihten önceki alacaklar, tasfiye sürecinde masaya alacak olarak kaydedilecek, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecek ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır.

 

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen Şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (Fon Kurulu) tarafından görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir.

Şirketle ilgili taleplerinizi doğrudan şirketin tasfiye komisyonuna yönlendirebilirsiniz. 

 

Sürecin işleyişine ve ilerleyişine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri, TMSF internet sitesi (https://www.tmsf.org.tr/) üzerinden ve ilgili şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

 

 

5.4. Tasfiye edilen şirketlerde çalışan personelin ödenmeyen SGK prim ödemeleri yapılacak mı?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalıların, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar SGK’ya ödemekle işverenler yükümlüdür.

 

Şirketin tasfiye edilme sürecinde elde edilecek mali kaynaklara ve alacakların imtiyaz ve öncelik sıralamalarına (sıra cetveline) tabi olduğundan, ilerleyen süreçte planlanacak ve uygun şartların oluşması halinde ödemeler bizatihi şirkete atanan Tasfiye Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak tasfiye döneminin bu aşamasında, ödeme işlemleri ve sürecine ilişkin net bir öngörüde bulunmak mümkün bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen Şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (Fon Kurulu) tarafından görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir.

Şirketle ilgili taleplerinizi doğrudan şirketin tasfiye komisyonuna yönlendirebilirsiniz. 

 

Sürecin işleyişine ve ilerleyişine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri, TMSF internet sitesi (https://www.tmsf.org.tr/) üzerinden ve ilgili şirketin web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

 

5.5.Tasfiye edilen şirketlerde, tasfiye sürecinde işten çıkarılan personel üzerinde zimmetli görünen eşyaları nasıl öğrenebilir?

Şirket çalışanlarının işten ayrılırken şirkete ait demirbaşları iade etmeleri gerekmektedir. Şirket envanteri ile mutabakat sağlanması için Şirketin Tasfiye Komisyonuna başvuruda bulunabilirsiniz.

 

5.6. Tasfiye edilen şirketlerde, tasfiye sürecinde işten çıkarılan personel üzerinde zimmetli görünen eşyaları genel müdürlüğe şahsen getirebilir mi?

Şirket Genel Müdürlükleri ile aynı ilde olan kişilerin şahıslarına zimmetli demirbaşları şirketin Tasfiye Komisyonlarına ya da ilgili birim yetkililerine elden teslim etmeleri mümkündür. Şehir dışında olanların çağrı merkezi üzerinden şirket yetkilileri ile temasa geçerek, alacakları bilgiye göre hareket etmeleri gerekecektir.

 

Tasfiyesine karar verilen şirketlerin çağrı merkezi numaraları TMSF’nin web sayfasındaki “https://www.tmsf.org.tr/tr/Basin/List/tasarruf-finansman-sirketlerinin-cagri-merkezlerine-iliskin-bilgilendirme” linkinde sunulmuş olup ilgili şirketlere bu linkte belirtilen numaralar kanalıyla ulaşabilirsiniz.

 

5.7. Tasfiye edilen şirketlerde, tasfiye sürecinde işten çıkarılan personel üzerinde zimmetli görünen eşyaları kargolayabilir mi?

Zimmetli demirbaşların şirket yetkililerince mutabakat yapılarak teslim alınması gerekmektedir. Ayrıca, dizüstü bilgisayar, cep telefonu vb. hassas demirbaşların kargoda zarar görmesi ihtimali olduğundan kargo ile gönderilmesi uygun değildir.

 

Bu nedenle, çağrı merkezi üzerinden şirket yetkilileri ile temasa geçerek, alacağınız bilgiye göre hareket etmeniz hareket etmeniz daha uygun olacaktır.

 

Tasfiyesine karar verilen şirketlerin çağrı merkezi numaraları TMSF’nin web sayfasındaki “https://www.tmsf.org.tr/tr/Basin/List/tasarruf-finansman-sirketlerinin-cagri-merkezlerine-iliskin-bilgilendirme” linkinde sunulmuş olup ilgili şirketlere bu linkte belirtilen numaralar kanalıyla ulaşabilirsiniz.

 

 

5.8. Tasfiye edilen şirketlerde, tasfiye sürecinde işten çıkarılan personelin işe tekrar geri çağrılma durumu olabilir mi?

Tasfiye döneminde olan tasarruf finansman şirketlerinde giderlerin minimuma indirilmesi amacıyla, ihtiyaca mukabil asgari sayıda personel istihdam edilmesine özen gösterilmekte olup zorunlu haller dışında personel alımı söz konusu olamayacaktır.