AYDINLATMA METNİ

TASFİYE HALİNDE MOREVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararı uyarınca, Morevim Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin tasfiyesine karar verilmiş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu’nun 28.07.2021 tarih ve 2021/297 sayılı kararı ile yönetim kurulu görev ve yetkilerini haiz olmak üzere Şirket’e tasfiye komisyonu üyeleri atanmıştır. Söz konusu atama Ticaret Sicil Gazetesi’nin 04.08.2021 tarih ve 10380 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Bu kararın ardından başlatılan süreçle birlikte şirket unvanına ‘Tasfiye Halinde’ olduğu ibaresi eklenmiştir.

Tasfiye kararıyla beraber Şirket bünyesinde yalnızca tasfiye sürecine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup tasarruf finansman faaliyetleri ise BDDK kararıyla durdurulmuştur.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TASFİYE HALİNDE MOREVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. (“ TASFİYE HALİNDE MOREVİM”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Bu sebeple Tasfiye Halinde Morevim adına, verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, tasfiye sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi, tasfiye öncesinde verilen ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerde bilgilerinizi tespit edebilmek, kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerinizi kaydetmek, operasyon, muhasebe, finans ve risk yönetimi süreçlerinin yürütmek; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat ve tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek; kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçleri ve Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere Kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile tüm faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Üçüncü taraflarla veri paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

• Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde iş ilişkimizi devam ettirme ve tasfiye sürecinin 5411 sayılı Kanun ve 6361 sayılı Kanun’a uygun olarak yürütülebilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6’ncı maddeleri kapsamında, Tasfiye Halinde Morevim tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen koşulların varlığı halinde işlenmektedir:

• Açık rızanızın bulunması,

• Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• Tasfiye Halinde Morevim ile akdettiğiniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla veri işlemenin gerekli olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Firmamızın meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması.

• Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın bulunması veya Tasfiye Halinde Morevim’ in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenmekte ve fiziki ortamda sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ortamda e-posta/web sitesi gibi kaynaklardan toplanmakta ve aynı hukuki sebeple de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle İşliyoruz veya Saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi, Tasfiye Halinde Morevim ile aranızda imzalanmış bir sözleşme bulunması halinde bu sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece işliyoruz. Bu sürenin bitiminden sonra ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da veri işleme hukuki gerekçelerinden herhangi birinin bulunması halinde işlemeye veya saklamaya devam ediyoruz.

Tasfiye Halinde Morevim ile henüz sözleşme imzalamamış müşteri adaylarımızın kişisel verilerini ise kanunun söz konusu verilerin işlenmesine izin verdiği süre boyunca işlemeye ve saklamaya devam ediyoruz. Tasarruf finansman faaliyetlerinin 01.07.2021 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla durması sebebiyle, tasfiyeden önceki müşteri adayları bilgileri mevzuat ve düzenlemelere uygun orak saklanmakta, gelinen aşamada ise aday müşteri kaydı alınmamaktadır.

Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verilerinizi derhal silecek, yok edecek veya anonim hale getireceğiz

5. Kişisel Verilerinizi Korumak İçin Ne Gibi Tedbirler Alıyoruz?

Tasfiye Halinde Morevim, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için çeşitli tedbirler almaktadır. Bu tedbirleri idari tedbirler ve teknik tedbirler olarak sınıflandırabiliriz. İdari tedbirler personel eğitimleri, erişim yetki kısıtlamaları gibi organizasyona ilişkin tedbirleri ifade etmektedir. Teknik tedbirler ise Firmamız sistemleri nezdinde aldığımız tedbirleri ifade eder.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanundan Doğan Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kanun’un “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Tasfiye Halinde Morevime başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,

b) Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

c) Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme,

d) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirketlerin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

e) Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,

f) Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme,

haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla Tasfiye Halinde Morevim tarafından yapılacak masrafları, 6698 sayılı Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Kişisel Verileriniz Hakkında Soru ve Talepleriniz mi Var?

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Tasfiye Halinde Morevime iletebileceklerdir.

Tasfiye Halinde Morevim, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir.

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Tasfiye Halinde Morevim tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

Unvan: TASFİYE HALİNDE MOREVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Mersis no: 0623127687800001

E-posta adresi: kvkk.morevim@outlook.com

KEP adresi: morevimtasarrufgayrimenkul@hs01.kep.tr

Fiziki Posta adresi: Barbaros Mah. Nuhkuyusu Cad. No:24/1 Üsküdar/İstanbul

Veri Sorumlusu: TASFİYE HALİNDE MOREVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.